Project Description

طراحی لوگو شرکت ساختمانی پردیس

طراحی لوگو شرکت ساختمانی پردیس به درخواست مشتری از کلمه p آغاز شد، کار بر روی یک کلمه و آن هم انگلیسی بسیار سخت بود زیرا طراحی لوگو p را به هر شکل که طراحی می کردیم نمونه مشابه وجود داشت. بنابر این وارد فاز جدیدی از طراحی لوگو شدیم.

بدین مضمون که از ایدهای مناسب لوگو p یک نمونه انتخاب و تیم طراحی لوگو با توجه به خواست های مشتری و موضوع نوع لوگو شروع به تغییر و ایجاد یک لوگو جدید شد.

طراحی لوگو شرکت ساختمانی پردیس

طراحی لوگو شرکت ساختمانی پردیس

در طراحی لوگو از سایه ها به خوبی استفاده شده و اگر دقت کنید شاها شکست و حجم و بعد در طراحی لوگو هستید. با همین سایه های ساده دقت کنید که لوگو چه حالت زیبای سه بعدی پیدا کرده که اکر آنها نبودند این اتفاق نمی افتاد.

کلمه p هم هم راستا با شکل اصلی نیز دارای سایه و حجم شده است و همین موضوع باعث ایجاد و خلق یک لوگوی حرفه ای و ماندگار شده.

طراحی لوگو : بهار رهنما از آژانس تبلیغاتی دارابی