4تکنیک ریدیزاین لوگو

4تکنیک طراحی مجدد لوگو (logo redesign) کاهی اوقات شما می خواهید طراحی لوگو اصلی برند خود را که نمی خواهید از دست دهید را ریدیزان نمائید. ریدیزان یک لوگو می تواند کمی مشکل باشد. زیرا شما می خواهید ظاهر لوگو را به روز کنید ، اما همچنین نمی خواهید همه مواردی را که مشتریان عاشق