طراحی لوگو صنایع غذایی های کام

طراحی لوگو صنایع غذایی های کام سال طراحی١٣٩٧ طراحی شده در آتلیه گرافیک کارگاه طراح : حامد مغروری