رنگ ها چه می گویند

رنگ ها چه می گویند مفهوم رنگ در طراحی لوگو اهمیت خاصی دارد، اگر شما در حال طراحی لوگو خود رنگی استفاده کنید و دلیل خاصی داشته باشید مثل علاقه، حس خوب و .... اما مردم با دیدن رنگ شما حس متفاوتی ممکن است بدست آورند، بنابراین در طراحی با دقت خاصی رنگ لوگو خود