Project Description

طراحی لوگو آرایشگاه زنانه

طراحی لوگو آرایشگاه زنانه با استفاده ازحروف اول صاحبین آرایشگاه یعنی حرف EM.

البته به لحاظ طراحی استفاده از خطوط پیرامونی مناسب طراحی لوگو نمی باشد، اما از آنجایی که در همه طراحی لوگو آرایشگاه زنانه از این ترکیب استفاده شده و برای مشتری ملموس تر است، ما نیز به اجبار از این خطوط استفاده نموده ایم.

طراحی لوگو آرایشگاه زنانه