Project Description

ترکیب گل رز و حرف R

ترکیب گل رز و حرف R

ترکیب گل رز و حرف R

در طراحی لوگو بالا می‌بینیم که طراح به جای قسمت دایره‌ای حرف R، نمادی از گل رز را نشان داده است. این نماد با استفاده از خطوط منحنی تشکیل شده که هم به دایره حرف R نزدیک است هم به گل رز.

در لوگوهای ترکیبی می‌توانید نمادی مرتبط را به جای بخشی از یک حرف قرار دهید. این تکنیکی بسیار نتیجه بخش در طراحی لوگو است.

البته باید توجه کنید که نمادی که در قسمتی از آن حرف می‌گذارید، فرم نزدیکی به آن شکل داشته باشد، و اگر اینطور نباشد تشخیص آن حرف سخت می‌شود.