Project Description

طراحی لوگو غذایی چاشنی

رستوران چاشنی تهران، یکی از برندهای معروف غذاخوری در تهران می باشد، که به گفته خودشان تمایز آنها در آشپز های خود می باشد و وجود سر آشپزهای ماهر و با تجربه باعث موفقیت این برند شده است. با این ایده طراحی لوگو نیز به سمت کاراکتر آشپز رفته و نتیجه نهایی را در لوگو روی شخص تمرکز داده ایم.

برای حفظ ماهیت غذایی لوگو نیز از بردهای لوکس در کار استفاده شده تا تمایز قابل درک برای مخاطب باشد. و در قسمت آخر هم رنگ نارجی را انتخاب نموده ایم که مرتبط و همسو با طرح باشد.

طراحی لوگو رستوران چاشنی

طراحی لوگو رستوران چاشنی