Project Description

طراحی کاتالوگ سبحان دارو 1

طراحی کاتالوگ سبحان آنکلوژی از زیر مجموعه شرکت دارو سازی سبحان که در زمینه داروهای ضد سرطان فعالیت می کند. این کاتالوگ مربوط به داروهای ضد سرطان برای زنان است.