Project Description

طراحی ui و ux بیمارستان سرطان ایران

طراحی ui و ux بیمارستان سرطان ایران برای قسمت فرم استخدام. طراحی ناحیه کاربری در نرم افزار فتوشاپ انجام شده است.

طراحی ui و ux بیمارستان سرطان ایران

طراحی ui و ux بیمارستان سرطان ایران