طراحی پوستر ضد مشروب

طراحی پوستر ضد مشروب، ببینید حفره عمیقی که مشروبات الکلی بین اعضای خانواده ایجاد میکند! طراح با چه زیبایی و با یک چاله نمایش زیبا به وجود آورده.

طراحی پوستر ضد مشروب

طراحی پوستر ضد مشروب