عکس پیکسل بوده و لوگو وکتور بنابر این امکان وجود ندارد. اما میتوان عکس را به صورت گرافیکی و وکتور تبدیل کرد و در طراحی لوگو استفاده نمود.