Project Description

طراحی لوگو شرکت الکترونیکی سقراط

حوزه فعالیت شرکت هوشمند سازی ساختمان و در زمینه الکترونیک می باشد. تاکید شرکت بر لوگوی خلاق و هوشمندانه و برند سازی بر روی خلاصه اسم بود تا راحتر به ذهن مخاطب بماند.

بنا بر این بعد از تجزیه و تحلیل مخاطبان لوگو و همچنین رقبا و سایر شرکت های رقیب در داخل و خارج، شروع به ایده پردازی نمود هایم و در نهایت بعد از اتودهای مختلف تصمیم بر این شد که اسم برند در داخل خطوط الکترونیکی اجرا شود. که در فیلم میتوانید نتیجه را ببینید