logo-type
  • Version
  • Download 2
  • File Size 4.29 MB
  • File Count 1
  • Create Date فوریه 10, 2020
  • Last Updated فوریه 10, 2020

بررسی تاثیر طراحی لوگو بر اثربخشی تبلیغات

بررسی تاثیر طراحی لوگو بر اثربخشی تبلیغات

شادی رحمت پناهی

استاد راهنما:
دکتر اسماعیل رمضانپور

مطالعه موردی : ال جی

هویت برند درواقع جوهر اصلی هر برند است . هر شرکت با تعریف هویت برند خود این پیام را به شرکای تجاری،
مشتریان و کارکنان سازمان خود می دهد که ما چگونه سازمانی و با چه اهدافی هستیم . به بیان دیگر شرکت با تعریف
این هویت تصویر ذهنی مطلوب خود را برای شکل گیری در ذهن مشتری در آینده ترسیم می نماید . هویت بخشی به
هر برند فرآیندی است که مستلزم تعریف این هویت، عینیت بخشیدن به آن در نمادها و لوگوهای تجاری سازمان
(رنگ، فرم و...) و نیز پایش دائم کلیه فعالیت های عملیاتی و تبلیغاتی سازمان برای همسو بودن با آن هویت است .
هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط طراحی و گرافیک لوگو در اثربخشی تبلیغات است. این تحقیق ازلحاظ هدف یک
تحقیق کاربردی و ازنظر نوع و ماهیت یک تحقیق توصیفی تحلیلی است همچنین حجم نمونه با استفاده از فرمول -
کوکران 3۸4 نفر محاسبه گردیده لکن ازآنجاکه احتمال می رفت برخی از پرسش نامه ها برگردانده نشود تعداد بیشتری
پرسش نامه در میان نمونه آماری توزیع شد و تعداد 3۹۱ پرسش نامه بازگشت داده شد. در این پژوهش برای جمع آوری
داده های پژوهش از پرسش نامه استفاده شد برای تحلیل در راستای برازش مدل و بررسی فرضیات از رویکرد معادلات
ساختاری بهره گرفته شد. پس از پردازش داده ها توسط ابزارها و نرم افزارهای آماری ( Amos,Spss )، نتایج زیر حاصل
شدند که می توانند مؤید تأیید یا رد فرضیات مطرح شده در تحقیق باشند. به منظور آزمون فرضیات از مدل معادلات
ساختاری استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده به شرح زیر است:
* طراحی لوگو موجب اثربخشی تبلیغات می شود
* طراحی لوگو موجب جذابیت بازار می شود.
* جذابیت بازار موجب می شود که تبلیغات اثربخش شود
همچنین پیشنهاد هایی نیز در راستای رفع مشکلات و بهبود وضعیت موجود ارائه گردیده که می تواند از طرف دیگر
استفاده کنندگان از این تحقیق بسیار موردتوجه قرارگرفته و راهی برای تبدیل نظریات به عمل برای موفقیت در آینده
باشد. نتیجه گیری هایی که بر اساس تحلیل های صحیح ارائه شده اند، می توانند مشکلات موجود بر سر راه سازمان را که
تحقیق به آن منظور طراحی شده است، برطرف کنند.
از محدودیت های عمده تحقیق می توان به طولانی شدن فرآیند جمع آوری پرسش نامه ها و عدم وجود سوابق تحقیقاتی
کافی پیرامون موضوع، اشاره کرد.