فرم درخواست طراحی لوگو

طراحی لوگو یکی از اولین خشت های هر کسب و کاری می باشد، بنابراین هر دو طرف سفارش دهنده و سفارش گیرنده برای اینکه به بهترین نتیجه دست یابند، بایستی فرم درخواست طراحی لوگو یا همان پرسشنامه طراحی لوگو را جدا گانه داشته باشند، تا اطلاعات مورد نظر یکدیگر را در اختیار هم قرار داده و کار را به شکلی اصولی جلو ببرند. برخی ممکن است به این فرم اصطلاحا فرم بریف طراحی لوگو بگویند. در واقع فرم بریف مربوط به طراح است که ما در مورد آن نیز توضیحاتی خواهیم داد.
با توجه به مطالب بالا فرم در خواست طراحی لوگو یا همان پرسشنامه طراحی لوگو در دو بخش مشتری و طراح مطرح است که ما ابتدا در سمت مشتری را با نمونه قراردادی که درج شده شروع میکنیم. این قرارداد میتواند برای هر دو طرف مفید باشد.

فرم درخواست طراحی لوگو

فرم درخواست طراحی لوگو

نمونه فرم قرارداد طراحی لوگو و نشانه

با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن به منظور طراحی و تولید لوگو و نشانه استارتاپ با نام …. تنظیم می­گردد.
ماده نخست: مشخصات طرفین قرارداد
آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. به عنوان کارفرما می باشد.
آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. یه عنوان مجری طراحی لوگو می باشد.
ماده دوم: موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از طراحی و تولید لوگو و نشانه تجاری بر مبنای پیش فرض های کارفرما که مشروح آن به پیوست قرارداد حاضر است، به همراه ….. عدد اتود اولیه در توالی زمانی مقرر شده تا حصول نتیجه دلخواه و مدنظر کارفرما می باشد.
ماده سوم: حق الزحمه قرارداد
1- هزینه طراحی لوگو و نشانه برای اتودهای اولیه مطابق با توالی زمانی مقرر شده و فرم پیوستی به قرارداد، مجموعاً به ارزش ….. ریال تعیین می گردد.
2- هزینه طراحی لوگو و نشانه تجاری استارتاپ در صورت تأیید کارفرما، به ارزش ….. ریال تعیین می گردد.
3- هزینه کل انجام موضوع قرارداد اعم از اتودهای اولیه و نیز ارائه طرح نهایی معادل …. ریال تعیین می گردد.
ماده چهارم: شرایط پرداخت
1- مبلغ …… ریال معادل ….. درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد.
2- مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از  ارائه طرح های اولیه پرداخت می گردد.
3- مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از تأیید طرح منتخب از سوی کارفرما پرداخت می گردد.
4- و در نهایت مبلغ …… معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از ارائه طرح نهایی و تأیید کارفرما نسبت به انجام بی عیب و نقص موضوع قرارداد پرداخت می گردد.
ماده پنجم: مدت قرارداد
1- به منظور ارائه طرح های اولیه پس از دریافت اطلاعات نسبت به پیش فرض ها و مدنظرهای کارفرما، به مدت ….. روز کاری می باشد.
2- زمان بررسی و اظهار نظر و تأیید نهایی طرح های اولیه توسط کارفرما، به مدت ….. روز کاری می باشد.
3- مدت زمان نهایی به منظور تحویل طرح و لوگوی نهایی پس از تأیید کارفرما، به مدت …. روزکاری می باشد.
تبصره 1- در صورتی که در زمان های مقرر شده مجری تعهدات پذیرفته شده را انجام ندهد و مدت ارائه طرح های اولیه یا طرح نهایی از زمان تعیین شده تجاوز کند، به ازای هر روز کاری می بایست …… ریال به عنوان وجه التزام به کارفرما پرداخت کند.
تبصره 2- در صورت که طرفین قرارداد در اثنای مدت اجرای قرارداد توافقی خلاف بندهای مقرر در این ماده نمایند و نسبت به افزایش یا کاهش مدت زمان تعیین شده، اقدام کنند، تغییرات اخیر ایشان لازم الاجرا و ملاک عمل است.
ماده ششم: تعهدات و حقوق مجری
1- مجری متعهد می گردد مادامی که اطلاعات پیوستی به قرارداد در خصوص پیش فرض ها و الگوهای مدنظر کارفرما نسبت به طراحی لوگو و نشانه استارتاپ را در اختیار گرفت، در بازه زمانی مقرر در ماده 5 نسبت به طراحی طرح های اولیه و نهایی اقدام کند؛
2- طراح متعهد می گردد مطابق با مفاد مندرج در ماده 2، به تعداد ….. طرح اولیه از لوگوی استارتاپ را در بازه زمانی مقرر شده در اختیار کارفرما قرار دهد؛ در صورتی که هیچ یک از طرح ها مورد تأیید کارفرما قرار نگرفت ایشان …. روز کاری مهلت دارد تا طراح های دیگری را طراح و ارائه دهد. در صورتی که کارفرما طرح های ثانویه ارائه شده را نیز رد نماید، معادل وجه دریافتی تا این مرحله به عنوان حق الزحمه انجام کار ایشان لحاظ می گردد و قرارداد خاتمه یافته تلقی می گردد. البته در صورت تحقق این امر، کارفرما حق بر استفاده از طراح های اولیه ارائه شده را ندارد؛
3- اطلاعات و اسنادی که نسبت به طراحی لوگو یا نشانه استارتاپ در اختیار مجری قرار می گیرد در ید ایشان وصف مال امانی را داراست و ایشان می بایست بر مبنای اصل محرمانگی در حفظ و حراست از عدم انتشار آن اطلاعات بکوشد. در غیر اینصورت ایشان نسبت به زیان و خسارت وارده به کارفرما از قِبل تخلف خویش مسئول می باشد؛
4- مجری محق است پس از طراحی لوگو یا نشانه تجاری استارتاپ و تأیید کارفرما و پایان یافتن موضوع قرارداد، پس از بکارگیری آن لوگو از سوی کارفرما، مجری نیز بتواند به منظور ارائه فعالیت های کاری خویش از آن ها به منظور نمایش گذاشتن بهره گیرد؛
ماده هفتم: تعهدات و حقوق کارفرما
1- کارفرما متعهد می گردد در کوتاه ترین زمان ممکن فرم پیوستی قرارداد که شامل پیش فرض ها و متد های مورد نظر خویش را در اختیار مجری قرار دهد و هر گونه تأخیر در آن، مسئولیتی از بابت تأخیر در ارائه طرح های اولیه و نهایی بر ذمه مجری نخواهد بود؛
2- پس از اینکه مجری در انقضای بازه زمانی ارائه طرح های اولیه نسبت به ارائه آن ها اقدام نماید، کارفرما موظف است یک از طرح ها را انتخاب نماید. در صورت انتخاب یکی از طرح ها توسط کارفرما، ایشان دیگر حق بر سایر طرح های انتخاب نشده ندارد؛
3- در صورتی که کارفرما طرح نهایی را تأیید نمود، متعاقباً درخواست تغییر یا اصلاح در طرح را نماید، ملزم است نسبت به اصلاحات جدید هزینه ای مجزا پرداخت نماید که با توافق فی مابین تحقق می یابد؛
4- کارفرما متعهد می گردد کلیه تعهدات مالی ذیل ماده 4 را در بازه های زمانی مقرر شده انجام و مبالغ را پرداخت نماید؛
5- کلیه کسورات اعم از مالیات، هزینه های اضافی و …. بر عهده کارفرما می باشد و مبلغ نهایی قرارداد بدون احتساب کسورات ذکر شده به مجری پرداخت می گردد؛
ماده هشتم: موارد فسخ قرارداد
1- انتقال موضوع قرارداد به شخص ثالث به منظور طراحی لوگو یا نشانه استارتاپ از طرف مجری.
2- عدم رعایت بازه های زمانی مقرر شده و نقض تعهدات زمانی.
3- تأخیر در شروع انجام موضوع قرارداد پس از دریافت اطلاعات و اسناد مرتبط با پیش فرض های طرح ها بیش از …………… روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.
ماده نهم: اختلافات ناشی از قرارداد
کلیه اختلافات، نسبت به طراحی و تولید لوگو یا نشانه تجاری استارتاپ در ابتدا، میانه یا پایان اجرای موضوع قرارداد ابتدائاً تلاش می شود از طریق مذاکره و سازش میان طرفین قرارداد حل و فصل گردد. در صورتی که پس از مدت …… روز از تاریخ مذاکرات و سازش میان طرفین، مناقشه همچنان ادامه داشته باشد، اختلاف به منظور حل و فصل به مراجع قضایی احاله می گردد. البته داوری حرفه ای و سازمانی یکی از مراکز داوری از جمله مرکز داوری اتاق بازرگانی یا کانون وکلای مرکز برای حل و فصل اختلاف و حکمیت پیشنهاد می شود.
ماده دهم: فورس ماژور
در صورتی که برای یکی از طرفین قرارداد شرایط ویژه و خارج از اراده ای حادث گردد که ادامه همکاری در جهت اجرای موضوع قرارداد را غیر ممکن سازد، ایشان می تواند با رعایت اصل محرمانگی نسبت به اطلاعات و اسرار از ادامه همکاری انصراف دهد.
ماده یازدهم: نُسخ قرارداد
قرارداد حاضر در …. نسخه و یازده ماده با اعتبار واحد هر نسخه تنظیم شده و برای طرفین آن لازم الاجراست.
امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان       امضاء و اثرانگشت مجری/ یا نماینده قانونی ایشان
امضاء و اثر انگشت شهود:

از دیگر موارد مربوط به فرم قرارداد طراحی لوگو دریافت اطلاعات دیگر مانند

اطلاعات هویتی مشتری و یا برند: ادرس، تلفن، مجوزات قانونی و …
رزومه فعالیت مشتری: زمان شروع کسب و کار و نوع فعالیت و حیطه کار
آیا قبل از این هم لوگو داشته یا خیر: مهم است لوگو های قبلی بررسی و آنالیز شود
نوع سفارش طراحی لوگو چیست؟ طراحی لوگو یا آرم است یا ریدیزاین لوگو یا آرم (تغییرات بر روی آرم موجود)
مایل هستید برای شما چه نوع هویت بصری طراحی شود؟: لوگو – لوگو تایپ – لوگو ترکیبی
سبک اجرای لوگو : مدرن ، کلاسیک، به سلیقه طراح، فانتزی، تلفیقی، هنری
شعار تبلیغاتی شرکت چیست
لطفا در مورد اولویت رنگ بندی سفارش بنا درخواست های مدنظر خود و یا سفارش دهنده به تفضیل توضیحات لازم را ارائه دهید. در صورتی که سفارش دهنده از رنگ سازمانی خاصی پیروی می کند آن مورد را ذکر نمایید.
لیستی از خصوصیات و ویژگی های دورنمای سازمانتان که ممکن است مشتریان، سازمان شمار را با آن ویژگی ها توصیف کنند یا شما دوست داشته باشید با چنین ویژگی هایی تعریف شوید آمده؛ لطفا مهمترین ویژگی هایی که سازمان شما دارد را بطور صادقانه انتخاب کرده و علامت گذاری کنید: مانند جسورانه بودن، دوستدار محیط زیست، قابل اعتماد بودن و ..
تعیین مبلغ طراحی لوگو: برای دو طرف لازم است مبلغ طراحی و بودجه این کار را مشخص و اعلام نمایند تا از سوء برداشت های احتمالی جلوگیری شود.

در پایان به منظور آشنایی مخاطب با لوگو مناسب سه فاکتور طراحی لوگو را برای شما درج می کنیم.

خلاقیت در طراحی

خلاقیت در طراحی یکی از مهمترین فاکتور ها در طراحی لوگو و خصوصیتی است که یک طراح خلاق باید داشته باشد، در واقع نوع نگاه متفاوت به مسائل . طراح لوگو خلاق حتی در زندگی شخصی به یک روش متفاوتی فکر می کنند. توانایی دیدن چیزهایی که از نگاه مردم عادی پنهان است، به طراح لوگو اعتبار می بخشد. در پروژه های خود، به کارفرما ایده‌های متفاوت و خلاقانه ای پیشنهاد دهید.

سازگاری بالا لوگو

اهمیت سازگار بودن لوگو با محیط‌های مختلف یکی دیگر از فاکتورهای طراحی لوگو است، یک لوگو ممکن است در هر محیطی به کار برود. وبسایت و شبکه‌های اجتماعی، آیکون‌ها، محصولات چاپی، تابلو فروشگاه یا بیلبورد و تمام قسمت‌های دیگر کسب‌وکار که نیاز به طراحی دارند. این محیط‌ها، رنگ و سایزهای مختلفی دارد. بنابراین باید توجه کنیم که اولا در طراحی لوگو نباید جزئیات زیادی را به تصویر بکشیم چون در سایزهای کوچک، جزئیات دیده نمی‌شوند و ثانیا لوگو باید نسخه‌های متنوع از نظر رنگ و سبک داشته باشد. و خلاصه اینکه در هر سایزی و هر ابعادی و هر رسانه ای قابل استفاده باشد.

ایده در طراحی لوگو

ایده در طراحی لوگو از فاکتورهای مهم است حتما بعضی وقتا که خواستید لوگو طراحی کنید، ایده کم آوردید، احساس ضعف در ایده‌پردازی کردید راه حل آن اینست که ایده ببینید. برای زنده ماندن نیاز به غذا دارید، و برای خلاق بودن، «دیدن» لازمه. بارها از ما پرسیده شد: «ایده طراحی لوگو از کجا بیارم؟» طراح‌ها مخصوصا توی ایده‌پردازی لوگوهای فارسی مشکل داشتند. بنابراین تا میتوانید ببینید اما کپی نکنید.