از ویژگی های کاتالوگ می توان به موارد زیر اشاره کرد:

– قابل حمل بودن و مطالعه آن در زمان فراغت.

– خلاصه گویی و پرهیز از هر نوع افراط در توضیح بیشتر موارد درج شده در طراحی کاتالوگ

– ارتباط برقرار کردن بدون واسطه یا پیام گیر.

– ترکیب تصویر با متن در جهت شناخت بیشتر مخاطب.

– به جهت فرصت منا سب برای مطالعه داشتن، انتخاب دقیق و سنجیده را برای مخاطب مهیا می کند.

– کاتالوگ ها به جهت انتقال اطلاعات و موارد ذکر شده در بالا نسبت به پوستر و Tract فراتر و سنجیده تر عمل می کند.