طراحی لوگو شرکت بازرگانی مهر

نقی واسعی

سال طراحی ۱۳۹۱

طراحی لوگو شرکت بازرگانی مهر