طراحی لوگو صنایع غذایی های کام سال طراحی١٣٩٧
طراحی شده در آتلیه گرافیک کارگاه
طراح : حامد مغروری