طراحی لوگو نگارخانه تهران

طراحی لوگو توسط صداقت جباری انجام شده و

سال طراحی  ۱۳۷۳ می باشد

در توضیح لوگو بایستی گفت که استفاده از فونت به خوبی انجام شده، و از هارمونی مناسبی برخوردار است.