میرزاخالق لوگو معروف شرکت ملی نفت ایران فلسفه طراحی لوگوی حرفه ای آن را تشریح می‌کند؛ قسمت اول

استاد میرزا: با پول طراحی ۱۰۰۰ متر زمین در دماوند خریدم